Algemene Voorwaarden

 

Welkom bij de Algemene voorwaarden van SneakersToday. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle transacties die plaats vinden in de online winkel van SneakersToday. Wij streven altijd naar een optimale service voor onze klant. Wij zijn trouw aan onze klant en proberen binnen onze mogelijkheden altijd een passende oplossing te zoeken. 

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/ of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Duurzame gegevensdrager:elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/ of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/ of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN ONDERNEMER

Zaman Fashion, Sneakers & Sport handelend onder de naam SneakersToday

Vestigings- & bezoekadres:

Absdaalseweg 12
4561GG Hulst
Nederland 

Openingstijden:

Maandag - zaterdag: 10: 00 - 18:00 uur
Dinsdag: 12:30 uur - 18: 00 uur
Zondag: 12:30 - 17:30 uur (wintertijd) / 13:00 - 18:00 uur (zomertijd)

Telefoonnummer: 0114-314837

Bereikbaarheid:
Maandag t/m zaterdag van 10:00 - 18:00 uur 
Zondag: 12:30 - 17:30 uur (wintertijd) / 13:00 - 18:00 uur (zomertijd)

E-mailadres: [email protected]
Kvk- Nummer: 210.119.71
BTW- nummer: NL004412709B01

 

ARTIKEL 3 - WIJZIGING VOORWAARDEN

SneakersToday behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijziging, zonder de klant hiervoor persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De consument zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn aangebracht in de algemene voorwaarden van SneakersToday. 

 

ARTIKEL 4 - ASSORTIMENT 

Alle producten die door SneakersToday worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Alle producten zijn 100% authentiek en worden verzonden in originele verpakking. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW (21%) en exclusief (eventuele) service en/of verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product.

 

ARTIKEL 5 - BESCHIKBAARHEID 

Al de producten op in onze online winkel worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. SneakersToday kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

 

ARTIKEL 6 -TRANSPORT

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor SneakersToday. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door SneakersToday kunnen worden uitgesloten.

 

ARTIKEL 7 -LEVERING

De leveringstermijn van een product bedraagt maximaal tien werkdagen indien het product op voorraad is. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door SneakersToday overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk (telefoon, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met SneakersToday te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail of aan SneakersToday te melden.

 

ARTIKEL 8 -ONS RECHT OM EEN BESTELLING TE ANNULEREN

Wij behouden ons expliciet het recht om een bestelling te annuleren zonder verantwoordelijk te zijn voor kosten en schade in de volgende situaties:

  • Wij hebben geen betaling ontvangen via onze payment provider.
  • Het product is niet meer op voorraad.
  • De vermelde prijs was onjuist.

 

ARTIKEL 9 -RETOUR

SneakersToday behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan van SneakersToday of de leverancier van het artikel) is beschadigd.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de kosten van de productwaarden van ons terug. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen. Indien u een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending.

Indien wij geld terug storten moet je rekening houden dat dit maximaal 10 werkdagen in beslag neemt. We zijn hierbij afhankelijk van onze payment provider.

 

ARTIKEL 10 -GARANTIE

SneakersToday garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. SneakersToday is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van SneakersToday. SneakersToday is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. Indien SneakersToday, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van SneakersToday zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

 

 

 De consument is gehouden SneakersToday te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen SneakersToday mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De consument is verplicht het product aan SneakersToday te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht SneakersToday zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen met de consument.

 

ARTIKEL 11 - aansprakelijkheid

SneakersToday is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verwezen.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze online winkel de uiterste zorg is nagestreefd, sluit: SneakersToday iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Met inzage en opstelling van deze algemene voorwaarden zijn alle rechten en plichten van koper (consument) en SneakersToday als verkoper (ondernemer) opgenomen en verplicht deze plichten na te komen en rechten te respecteren. Hierbij hopen wij op een betrouwbare en langdurige relatie, om u te voorzien in uw behoefte van onze producten.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtnemer (ondernemers) en de opdrachtgever (consument) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in plaats van de opdrachtnemer (ondernemer).

 

 

ARTIKEL 12 -KLACHTENPROCEDURE

Heeft de consument een dusdanige vervelende ervaring met onze klantenservice gehad dan bieden wij je de mogelijkheid om een klacht te mailen naar [email protected]sneakerstoday.nl met in de titel: KLACHT (ordernummer). Wij bespreken deze klachten intern en geven hier een terugkoppeling op binnen 10 werkdagen. SneakersToday probeert altijd een gepaste oplossing te bieden.